Juodoji skyle online dating

Kaimo vaikus pasodindavo ant tvoros ir aplinkui prie plento apie tris šimtus metrų atstumu nuo namų, kad sektų, ar kas neatvažiuoja. Kartą jie šaukdami atbėgo, kad „padvadas“ (arklių traukiami vežimai su kareiviais) atvažiuoja. Aš stebėdavausi, kad kiekvieną vakarą, gal dešimtą valandą jie, jauni ir seni, susirenka gegužinėms pamaldoms. Tada klierikas buvau, ir aš skaitinius skaitydavau. Tada buvo mažai žodžių, bet daugiausia buvo maldos. ) ir vyresnysis leitenantas Lietuvos burliokėlis pavarde Zacharov. Pats niekada nemušė, bet nuvesdavo į skyrių ir ten mane kuldavo. Jeigu prokuroro sankcija buvo įkirsti šimtą kirčių, po dvidešimties–trisdešimties skausmo jau pradedi nebejausti: tiesiog pasidarydavo kažkaip silpna ir jausdavai, kaip pila šiluma. Bet jie primygtinai reikalavo, kad aš pats pripažinčiau savo „nusikaltimus“.

O trečią ketvirtą ryto tėvai, kaip ir visi kaimo žmonės, jau keldavosi darbams. Kai pirmą kartą darė kratą, skrebai sakė: – Kodėl čia kabo tas arklys? Atsimenu operatyvininkų pavardes: rusas majoras Kuznecov (su plieniniais dantimis, bjaurus! Byloje nurodyta, kad mane tardė operatyvinis įgaliotinis leitenantas Masloboev (dalyvaujant vertėjui Antonovui), KGB „0“ skyriaus vedėjas kapitonas Šustariov (dalyvaujant vertėjui leitenantui Masloboev), o tardymo skyriuje – KGB leitenantas Čurin (dalyvaujant vertėjui Pranevičiui). Kai jis norėdavo mane mušti, nuvesdavo į operatyvinį skyrių. Mat buvo labai storas, ir jam buvo sunku pasilenkti. Būdavo, tik prisėdi, pradedi snausti, išgirsti šaukiant – liepia atsistoti. Naktimis ištisai girdėdavome tardomų ir kankinamų kalinių šauksmus: – A! Tapau viskam abejingas – kad tik visa tai baigtųsi, sutikau pasirašyti viską, ko iš manęs reikalavo tardytojai.

Kartais nusibosdavo ganyti, tada parbėgdavau namo ir imdavau fantazuoti, kad ten prie žąsų kažkas yra, gal lapė. Paprastai aštuonias dienas iš eilės (tėvai turėjo tris karves ir penkias avis). Tai karvės perbrisdavo į kitą krantą, o ten gerų pievų būta. Pirmiausia, būdamas septynerių metų, pradėjau lankyti Vidiškių mokyklą (turbūt 1932 metais). Jie jas suvežė, o Kalibatas sumokėjo už statybą ir medžiagas. Žmonės, susidėję po 100 ar kiek plytų, veždavo net iš Ukmergės. Svarbiausia – jis atstatė bažnyčią, kuri per Pirmąjį pasaulinį karą buvo sudaužyta. Pamenu, kai klasėje skaitėme Vinco Krėvės apsakymą „Silkės“, Marcelė Balčiūnaitė raudo, nes ten buvo kalbama apie heroję Marcelę, kuri vogė žydo Kušliaus silkes. Buvo mokytojas Norkūnas – geras mokytojas, bet girtuoklis. Jis mūsų tėviškėje net yra stovyklavęs, nes tarnavo kariuomenėje. Kai mokiausi vyresnėje klasėje, priklausiau šaulių organizacijai. Jei būtų sužinoję, tardymas būtų buvęs daug sunkesnis. Klausė, kokia antitarybinė veikla mane sieja su kunigais Eduardu Simaška, Aloyzu Janušaičiu ir Gustavu Gudanavičiumi (su kuriuo vėliau dirbau Kulautuvoje). Byloje nurodyta, kad dalyvavau Lietuvos laisvės armijos (LLA) veikloje ir priklausiau Kauno kunigų seminarijoje įkurtam LLA skyriui. Ir mano byloje įrašytas teiginys, kad Antanaitis yra LLA organizacijos vadovas, taip pat neatitinka tiesos. Tą Naujųjų metų vakarą kameroje aš pasiūliau pasimelsti. Kaliniai rūkalus išgraibė, su kažkokia aistra prie jų puolė neklausdami, rūkau aš ar ne. Supratau, kad reikės kentėti ir kad viskas prieš akis. Apie jį sukurtas dokumentinis filmas „Nesulaužyti priesaikos“. Mes, kaliniai, stebimi prižiūrėtojo, jį neštuvais nunešdavome į pirtį ir nuprausdavome. Kokia turėjo būti jo dvasios jėga, kad taip mėgintų pabėgti! Kiek vėliau, man būnant Kauno kalėjime, turėdamas progą jis priėjo prie mano kameros durų ir klausė, ar yra toks Svarinskas. Kauno saugume buvo labai bjaurus sunkiųjų darbų kalėjimas, pastatytas dar caro laikais. Felčeris, kuriam davėme kyšį, pamokė vyskupą suvaidinti apendicitą. Jei leukocitų būdavo mažiau negu 10 000, skubios operacijos nedarydavo. Kraujo tyrime leukocitų buvo mažiau, nei reikia skubiai operacijai, tad chirurgo nekvietė. Aš prašiau nurodyti man mano antitarybinės veiklos faktus, nes buvau tikras, kad nieko kompromituojančio mane negali būti, bet Zacharov ir Kuznecov į tai atsakydavo naujais mušimais. Kaip lagerininką, maloniai priėmė – pirmiausia pavalgydino. Albinas Krūvelis, kurį buvau sutikęs lageryje, kun. Dar daug kas Pušiniui nepavyko įgyvendinti; nepavyko suorganizuoti tautinę bažnyčią su kun.

Ganyti eidavome anksti: saulė teka, mes jau einame. Nuo ankstaus ryto visas kaimas suvesdavo gyvulius – reikdavo jau vietoje jų laukti. Pirmiausia eidavome ganyti už karves, paskui už avis. Ji buvo pastatyta, kai žmonės buvo paraginti susivežti plytas. Dar Kalibatas pastatė vaistinę ir didelį namą prieglaudai. Jos brolis buvo žinomas prelatas, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Jis buvo labai aukštos dvasios ir religinės praktikos kunigas. O aš nuolat bijojau: va, suras kokį tipą ir vėl iš naujo tardys. Bet per tokį ilgą laiką neatsirado iš mano gimtinės tokių, kurie išduotų. KGB nieko nesužinojo ir todėl „padarė“ mane ryšininku. Klausinėjo apie Žalią Velnią, kitus partizanų vadus. Sakiau, kad jokiai tokio pobūdžio organizacijai nepriklausau. Po pirmojo tardymo, kai tardytojai išėjo švęsti Naujųjų – 1947 – metų, mane nuvedė į kalėjimo kamerą. Suimtieji sėdėjo abiejose kameros pusėse – nugara į sieną, kojomis į vidų. Atsakiau, kad turiu, ir išėmęs iš kišenės padaviau pakelį. Vienas jų – patizanas Juozas Armonaitis (jis neseniai mirė). Į penkioliktą kamerą neštuvuose atnešė stambaus sudėjimo vyrą. Tardymo metu Liūtas pašoko nuo taburetės, įsibėgėjęs trenkėsi į langą ir išmušęs abu stiklus iškrito Vytauto prospekte. Jis paliko gražų prisiminimą: daug kentėjo, nieko neišdavė. Jiems atrodė, kad jis mane moko, sufleruoja, kaip elgtis. Susitariau su morge dirbusiais gydytojais Vladu Šimkūnu ir Leonid Krimskij ir, kai darė skrodimą, šį flakonėlį įdėjome į mirusiojo krūtinės ląstą, kad kada nors generolo kūną būtų galima atpažinti. Nutarėme, kad vyskupą reikia atsiųsti šeštadienį, – nes kai ligonį atveždavo šeštadienį, pirmadienio „penkiaminutėje“ apie jį nepranešdavo. O kitą dieną jis mums surengė pietus – turėjo kažkokių produktų. Tai buvo pašiūrė su pečium, kūrenamu malkomis, – joje buvo galima ką nors išsivirti. Tada jie penkias dienas iš eilės išsikvietę mane tardymui mušė reikalaudami parodymų apie mano priešišką veiklą, kurios aš nevykdžiau. Kad Lietuvoje yra kelios dešimtys uždarytų bažnyčių – nuopelnas Pušinio; kad Kunigų seminarija ir Kurija neturi patalpų, – nuopelnas Pušinio; kad Lietuvoje neveikia nei vienas vienuolynas ir kad vienuolynų turtas konfiskuotas, – nuopelnas Pušinio; kad Vilniuje susprogdinti trys kryžiai – nuopelnas Pušinio; [...].

Tada partizanai tyliai ramiai paliko namus, o mes ramiai tęsėme. Matyt, dėl mušimų šios pavardės išliko mano atminty. Kai matydavo, kad netenki sąmonės ar baigiesi, iš peties įkirtę penkiasdešimt smūgių toliau tik atskaičiuodavo kirčius – vienas, du, trys, ... Jų išsigalvoti aš negalėjau.19 leitenantas Šurin [Čurin] iškvietė mane tardymui, kuriame dalyvavo keli karininkai, tarp jų LTSR saugumo ministro pavaduotojas Martavičius, kuris netaręs nė žodžio ėmė mane mušti, o paskui jį ėmė mušti ir kiti, kol kruvinas netekęs sąmonės aš nenugriuvau.

1844 metais pradėjo, ir 1856 metais Vidiškiuose prie Ukmergės–Anykščių kelio buvo pastatyta mūrinė neoklasicistinio stiliaus Švč. Kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį prie šio stalelio per Sumą susėsdavo maršalkos ir čia melsdavosi. Vaikams gimus tėveliai visą savo gyvenimą nugyveno Kadrėnų kaime, gražioje vietoje prie Mūšios upės. Bažnytkaimyje, atrodo, buvo likęs tik vienas valakininkas. Jo gyventojai buvo neturtingi, bet duonos užteko, badaujančių nebuvo... Gyvas likęs karininkas, kalėjęs kartu su Morkūnu, pasakojo, kaip kartą lageryje radijo taškas smarkiai šaukė. Mano Mama niekur nedirbo, niekur netarnavo, mokėjo tik lietuviškai. Sunkiai dirbo: šeimininkavo, valgyt gamino, skalbė, lopė, mokė vaikus ir visus kitus darbus dirbo. Mokėjo skaityti iš savo motinos visą gyvenimą išsaugotos maldaknygės „Dievo malonių šaltinis“. Va, gal čia ir buvo mano „specialybės“ pradžia – kodėl tapau ir politiku, nors niekad apie tai negalvojau. Pakilkit, griaučių šiurpūs milijonai, Garbingi pulkai ir legionai, – Ir tie, kurie nuo šalčio ir nuo bado Pūgų simfonijose mirtį rado, Ir tie, kurie už laisvą, lakią mintį Dūlėja nukankinti. Nuoširdžiausiai ačiū už linkėjimus man, mano draugams ir broliškus jausmus. Aš džiaugiuosi, kad Tu likai nežiūrint į bjaurią aplinką tuo pačiu idealistu. Man atrodo, kad susirinkę mes į mielą Tėvynę turėsime visi buvę kurso draugai susitikti Almoje ar kur kitur šiuo reikalu pasidalinti savo gyvenimo praktika, padaryti galutinį pasiryžimą ir eiti naujuoju Lietuvos keliu su liaudimi drauge, su liūdinčiais liūdint, su juokiančiais juokiantis ir t. Mūsų Tėvynė pergyveno baisius sukrėtimus, kurie skaudžiai atsiliepė į jos fizinį ir dvasinį gyvenimą. Manau, kad rudeniop bus vienoks ar kitoks atsakymas. Birželio mėnesį turi būti vienoks ar kitoks atsakymas.

Mano Tėvų namai Kadrėnuose buvo įprasti ūkininko namai. Ignas neišlaikęs sušuko: – Uždarykite tą gavarilką! Pakilkite išniekinti, Subjauroti, apluošinti, Su aimanomis ir klyksmais, Su maldomis ir su keiksmais, Su budelių girta gauja, Kuri žibintų žaroje Ant jūsų kapo spardėsi ir šoko. Bet tyli kapinynų tamsios kalvos, Nekyla niekas iš drėgnos duobės. Mes, kaip tautos avangardas, negalime būti abejingi svarbioms atgimimo problemoms. Aš turiu būti paleistas, nes esu iki kaulų smegenų tarybiniai nusiteikęs. Balandžio mėnesį padaviau pareiškimą Chruščiovui, kad pritaikę 2/3 perkeltų į Altajaus naujas žemes.

Šioje knygoje nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, disidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo savo 40-ies gyvenimo metų laikotarpį nuo vaikystės iki 1965 metų. Atsisėsti į vežimą leisdavo tik tada, kai važiuodavo pakalnėn. Taigi beveik kas mėnesį būdavo viena diena atlaidų. Kartais atlaidai būdavo šiokiadieniais, pavyzdžiui, šv. Jono atlaidai Kavarske – šešiolika kilometrų nuo namų. Iš ryto palaistydavome da ržuose pasodintus burokus ir dar suspėdavome Sumai į atlaidus. Kai aš dar parvažiuodavau iš seminarijos namo, pirmiausia eidavau pasižiūrėti į svirną ir į tvartą. Gėdinga Tėvynės išdaviko pravardė – tai sunkus ir nepelnytas kaltinimas, nes aš niekada nepadariau jokio nusikaltimo prieš savo valstybę. Parašas Alfonsas Svarinskas Tų pačių metų balandžio 17 dieną parašiau pareiškimą Chruščiovui. Pas Dievulį Šaulys, Jokūbauskis, Januševičius, Sabaliauskas, Dogelis, Penkauskas, Vaitkus, Čėsnys ir daugybė kitų. Man atrodo, kad Lietuvoje dėl Tavęs netinkamas klimatas. Jei jie sutiks su mano nuomone, tai aš Tau parašysiu daug smulkiau.

Tai pirmoji atsiminimų dalis, kurioje pasakojama apie šeimą, mokslus, du rūsčius kalinimo laikotarpius, kunigystės šventimus ir tarnystę pirmosiose parapijose. Pavyzdžiui, Tėtei reikėdavo dalgiu nukirsti pusantro hektaro rugių, o Mamai (kartais ji gaudavo pasamdyti pagalbai moterį) – juos surinkti, surišti, pėdas statyti, o paskui vakare sustatydavo gubas. Lygiame kely ar arkliui į kalną vežimą traukiant neleisdavo į vežimą sėsti, kad arkliui būtų lengviau. Ir senelis šokdavo, nors jam aštuoniasdešimt metų buvo. Senelis sakydavo, kad mano brolio duktė Marytė Svarinskaitė labai gerai šoka (dabar ji gydytoja, gyvena Rokiškyje). Aš šokti nemėgau, man labiau patiko dvasiniai dalykai. Man tie du pusbroliai imponavo – norėjau būti į juos panašus, bet niekuo nemokėjau groti. Susirinkdavo žmonės iš viso kaimo – kas šoka, kas dainuoja, kas lazda pasiramsčiuodamas ateina pasėdėti, pasiklausyti. Niekas ten apie pinigus negalvojo, tik kad kaime būtų linksmiau. Vykdavome arkliais, kartais dviem (namuose turėjome du, kartais tris arklius). Tada kaime buvo įprasta, kad pirma žmonės parodo, ką turi, o po to kviečia į gryčią valgyti. Jame prašiau po bausmės, atliktos Abezės lageryje, perkelti mane į Altajų. Prieš važiuodamas galėtum aplankyti prie Maskvos gyvenantį Teofilių Kaišiadoriškį. Būti servus Domini, tiesa, yra ne tik garbingas dalykas, bet ir labai atsakingas.

Leave a Reply